top of page

Natural Renaissance

Shoobil Gallery, Antwerp

30.04 - 29.05.2022

Chris Meulemans' floral portraits are characterized by a great directness in the execution that emphasizes the act of making.
Chris conveys the essence of their appearance, spontaneity and liberty of gestures revealing the sadness and humor hidden beneath manipulation and manufacturability of nature.
Her ideas mature in drawings and collages, but on canvas they are organically questioned again, based on the flow of imagination and plain creative impulse since her practice underwent a considerable evolution with regard to both her technique and materials.
She experiments in innovative ways, using various tools to fling and guide paint which implies a desire to develop her new kind of visual expression, often displaying dazzling effects and nuanced textures.
Indeed, the directness and honesty of the picture testify to Meulemans’ beloved botanical subject, which she shapes in an unrestrained idiosyncratic way, makes you reflect on the sensual perception of flowers and plants.
Authenticity, decisiveness, restoring balance and a solution-oriented approach are social ideals that Meulemans pursues in her personal life as well as in her artistic career.
©Serena Baplu


De bloemenportretten van Chris Meulemans worden gekenmerkt door een grote directheid in de uitvoering die de handeling van het maken benadrukt.
Chris geeft de essentie weer van hun verschijning, spontaniteit en vrijheid van gebaren die het verdriet en de humor onthullen die verborgen liggen onder de manipulatie en maakbaarheid van de natuur.
Haar ideeën rijpen in tekeningen en collages, maar op doek worden ze op organische wijze opnieuw in vraag gesteld, gebaseerd op de stroom van verbeelding en de gewone creatieve impuls sinds haar praktijk een aanzienlijke evolutie heeft ondergaan, zowel wat haar techniek als haar materialen betreft.
Zij experimenteert op vernieuwende manieren en gebruikt verschillende gereedschappen om verf te gooien en te leiden, wat een verlangen impliceert om haar nieuwe soort visuele expressie te ontwikkelen, vaak met oogverblindende effecten en genuanceerde texturen.
De directheid en eerlijkheid van het beeld getuigen van Meulemans' geliefde botanische onderwerp, dat ze op een ongebreidelde eigenzinnige manier vormgeeft, doet nadenken over de zintuiglijke beleving van bloemen en planten.
Authenticiteit, daadkracht, het herstellen van evenwicht en oplossingsgerichtheid zijn maatschappelijke idealen die Meulemans zowel in haar persoonlijke leven als in haar artistieke carrière nastreeft.
©Serena Baplu

bottom of page